นโยบายความเป็นส่วนตัว

หน้าหลัก / นโยบายความเป็นส่วนตัว

หนังสือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โดยบริษัท แบลคมอร์ส จำกัด

เรียน ลูกค้าของแบลคมอร์ส
เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พระราชบัญญัติฯ”) บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด (“แบลคมอร์ส”) จึงได้จัดทำหนังสือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการอื่นใด (“ประมวลผล”) โดยแบลคมอร์สก่อนวันที่พระราชบัญญัติฯ จะมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่แบลคมอร์สได้ทำการประมวลผลนั้น ได้แก่ [ชื่อ และนามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขประจำตัวบัตรประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นใดเกี่ยวกับท่าน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติฯ อาทิ ประวัติการแพ้ยา โรคประจำตัว เป็นต้น] โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของท่าน การจัดการเกี่ยวกับความเป็นสมาชิกของท่าน การดำเนินการทางด้านการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมถึงเพื่อการติดต่อสื่อสาร เป็นต้น
ด้วยเหตุนี้ แบลคมอร์สจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าซึ่งเป็นผู้บริโภค (“นโยบายฯ”) เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่แบลคมอร์สได้ทำการประมวลผล วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฐานโดยชอบด้วยกฎหมายที่แบลคมอร์สใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมีภายใต้พระราชบัญญัติฯ โดยท่านสามารถเข้าถึง [นโยบายฯ ได้ที่ [Link] หรือนโยบายฯ ได้แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้] ทั้งนี้ แบลคมอร์สขอแนะนำให้ท่านอ่าน และทำความเข้าใจนโยบายฯ โดยละเอียดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเอง
โปรดทราบว่า ท่านมีสิทธิภายใต้พระราชบัญญัติฯ ในการถอนความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยแบลคมอร์สในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาศัยฐานความยินยอม ทั้งนี้ การดำเนินการตามคำขอถอนความยินยอมของท่านนั้นขึ้นอยู่กับข้อกำหนด และเงื่อนไขภายใต้พระราชบัญญัติฯ โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผลกระทบที่อาจได้รับจากการถอนความยินยอม และระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น หากท่านประสงค์ที่จะขอถอนความยินยอม กรุณาติดต่อแบลคมอร์สได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-2037900 หรืออีเมล์ [email protected]
อย่างไรก็ตาม หากแบลคมอร์สไม่ได้รับการติดต่อจากท่านก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 แบลคมอร์สจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฯ และแบลคมอร์สขอใช้โอกาสนี้แจ้งให้ท่านแน่ใจได้ว่าการประมวลผล รวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่านนั้นจะเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฯ เท่านั้น