เชื่อหรือไม่?! ผักผลไม้ทำให้มีความสุขได้

blackmores thailand
facebook twitter email line

งานวิจัยจากทั้งประเทศออสเตรเลียและสหราชอาณาจักรสำรวจว่า การรับประทานผักและผลไม้มากๆ จะช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นได้อย่างไร งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร American Journal of Public Health นี้เป็นหนึ่งในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์แรกๆ ที่ได้สำรวจความเป็นอยู่ทางจิตวิทยามากกว่าผลดั้งเดิมที่ระบุว่า ผักและผลไม้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเรา
งานวิจัยที่เป็นผลงานร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย และมหาวิทยาลัยวอร์วิค ประเทศอังกฤษ ระบุว่าผู้คนที่เปลี่ยนจากที่แทบไม่รับประทานผักและผลไม้เลย มารับประทานแปดส่วนต่อวันนั้นมีความพึงพอใจในชีวิตเพิ่มมากขึ้นเหมือนจากว่างงานกลายเป็นมีงานทำเลยทีเดียว

งานวิจัยนี้ศึกษากลุ่มตัวอย่างสุ่มมากกว่า 12,000 คนที่บันทึกพฤติกรรมการกินของตนเองและมีการวัดสุขภาพจิต ผู้ทำวิจัยพบว่าเกิดผลดีทางจิตวิทยาเป็นอย่างมากภายในเวลาเพียงสองปีหลังปรับพฤติกรรมการกิน

fb
pin
เชื่อหรือไม่?! ผักผลไม้ทำให้มีความสุขได้

อ่านเพิ่มเติม: ผักและผลไม้ต่างๆ ถูกสร้างมาเท่าเทียมกันจริงหรือ?
“การรับประทานผักและผลไม้นั้นเพิ่มพูนความสุขให้กับเราเร็วมากกว่าที่ช่วยทำให้สุขภาพของเราดีขึ้น คนเรานั้นมักจะขาดแรงจูงใจที่จะรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ เพราะผลดีต่อสุขภาพนั้นจะสะสมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเราในอีกหลายสิบปีข้างหน้า ทว่าผลดีที่ได้จากการรับประทานผักและผลไม้นั้นเกิดขึ้นแทบจะในทันที” ผู้วิจัยเสริม

งานวิจัยนั้นได้สำรวจบันทึกการรับประทานอาหารของกลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่ชาวออสเตรเลีย 12,385 คน ระหว่างปี พ.ศ. 2550- 2552 และ 2556 ในการสำรวจครัวเรือน รายได้ และแรงงานของออสเตรเลีย โดยผู้วิจัยได้ปรับผลที่เกิดขึ้นให้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านความสุขและความพึงพอใจในชีวิตจากการเปลี่ยนแปลงรายได้และสภาพแวดล้อมส่วนบุคคลแล้ว
ดร. เรดโซ่ มุจซิค นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์กล่าวว่า “บางทีผลวิจัยของเราอาจจะได้ผลในการกล่อมให้ผู้คนหันมารับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากกว่าคติเก่าแก่เสียอีก เพราะว่าการรับประทานผักและผลไม้จะได้ผลดีทางด้านจิตวิทยาตาในทันที นอกเหนือจากที่ช่วยลดความเสี่ยงด้านสุขภาพในอีกหลายสิบปีต่อมา”

fb
pin
เชื่อหรือไม่?! ผักผลไม้ทำให้มีความสุขได้

อินโฟกราฟิก: วิทยาศาสตร์แห่งความสุข
ผู้วิจัยพบว่า การเปลี่ยนแปลงการรับประทานผักและผลไม้นั้น มีการคาดเดาถึงการเปลี่ยนแปลงความสุขและความพึงพอใจในชีวิตภายหลังแล้ว โดยคณะผู้วิจัยได้คำนึงถึงอิทธิพลอื่นหลายๆ ด้าน รวมถึงความเปลี่ยนแปลงในด้านรายได้และสภาพแวดล้อมส่วนบุคคลด้วย ส่วนหนึ่งของงานวิจัยได้สำรวจข้อมูลจากโครงการ ‘Go for 2&5’ ที่จัดขึ้นในบางรัฐของออสเตรเลียที่สนับสนุนให้มีการบริโภคผลไม้สองส่วนและผักห้าส่วนในแต่ละวัน

คณะผู้วิจัยยังคิดด้วยว่าอาจเป็นไปได้ที่จะเชื่อมโยงงานวิจัยนี้เข้ากับงานวิจัยสารต้านอนุมูลอิสระในปัจจุบันที่พบว่ามีความเกี่ยวข้องระหว่างการมองโลกในแง่ดีและระดับแคโรทีนอยด์ในเลือด กระนั้นคณะผู้วิจัยก็ขอให้มีการวิจัยเพิ่มเติมต่อไปอีกในด้านนี้

แหล่งที่มา: American Journal of Public Health, August 2016, Vol. 106, No. 8, pp. 1504-1510. doi: 10.2105/AJPH.2016.303260
บทความนี้เกิดขึ้นที่สถาบัน Blackmores Institute

blackmores thailand blackmores thailand blackmores thailand
facebook twitter email line