นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าซึ่งเป็นผู้บริโภค

หน้าหลัก / นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าซึ่งเป็นผู้บริโภค
บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด (“แบลคมอร์ส” “เรา” และ “ของเรา”) ตระหนักดีถึงความสำคัญในสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และแบลคมอร์สมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว รวมถึงประกาศ กฎระเบียบ และ/หรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ที่ออกภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมถึงกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ด้วยเหตุนี้ แบลคมอร์ส จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าซึ่งเป็นผู้บริโภคฉบับนี้ (“นโยบายฯ”) เพื่ออธิบายให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลโดยประการอื่นใด (“ประมวลผล” หรือ “การประมวลผล”) ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยแบลคมอร์ส ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน แบลคมอร์สขอแนะนำให้ท่านอ่าน และทำความเข้าใจนโยบายฯ ฉบับนี้โดยละเอียด

1. ขอบเขตของนโยบายฯ ฉบับนี้

นโยบายฯ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับท่านหากท่านเป็นลูกค้าของแบลคมอร์สซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ได้ทำการซื้อ หรือประสงค์ที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ของแบลคมอร์ส (“ผลิตภัณฑ์”) ผ่านทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และ/หรือแอปพลิเคชันไลน์ของแบลคมอร์ส (รวมเรียกว่า “เว็บไซต์แบลคมอร์ส”) หรือช่องทางอื่น ๆ หรือได้รับผลิตภัณฑ์มาด้วยประการอื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคส่วนตัวเท่านั้น กล่าวคือ การซื้อ และได้รับมาซึ่งผลิตภัณฑ์นั้นต้องมิได้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการจำหน่าย หรือขายผลิตภัณฑ์ให้กับบุคคลอื่นต่อไป หรือกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า และหมายรวมถึงบุคคลธรรมดาใด ๆ ที่ได้ทำการลงทะเบียนสมัครเพื่อรับข่าวสาร และสื่อการตลาดต่าง ๆ จากแบลคมอร์ส (“ลูกค้า” หรือ “ท่าน”)

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(ก) ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จะประมวลผลโดยแบลคมอร์ส
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ก็ตามเกี่ยวกับท่านซึ่งสามารถใช้ระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายฯ ฉบับนี้ แบลคมอร์สจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด
ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน ชื่อ นามสกุล คำนำหน้า เพศ ปีเกิด (พ.ศ.)

กรณีที่ลูกค้าประสงค์จะให้แบลคมอร์สออกใบกำกับภาษี หรือเอกสารทางภาษีอื่น ๆ แบลคมอร์สอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน และ/หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเป็นการเพิ่มเติม
ข้อมูลติดต่อ ที่อยู่ติดต่อ ที่อยู่สำหรับจัดส่ง อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์อื่น ๆ ที่ใช้ในการติดต่อ
ข้อมูลด้านการเงิน รายการธุรกรรม หรือรายการใช้จ่ายของท่านเกี่ยวกับการซื้อผลิตภัณฑ์ของแบลคมอร์ส หมายเลขบัตรเครดิต วันออกบัตรเครดิต วันหมดอายุของบัตรเครดิต หมายเลข CCV
ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลส่วนบุคคลซี่งมีความอ่อนไหว ได้แก่ ประวัติการแพ้ยา การตั้งครรภ์ โรคประจำตัว อาการหลังจากที่ได้บริโภคผลิตภัณฑ์
ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) หมายเลขอุปกรณ์ที่ท่านใช้งาน (Device ID) ประเภทอุปกรณ์ที่ท่านใช้งาน คุกกี้ (Cookie) หรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการติดตามอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน(Tracking Technologies) ข้อมูลการใช้งานและการท่องเว็บไซต์แบลคมอร์สของท่าน เนื้อหาบนเว็บไซต์แบลคมอร์สที่ท่านเยี่ยมชม วันและเวลาที่ท่านได้เข้าใช้งานหรือสิ้นสุดการใช้งานเว็บไซต์แบลคมอร์ส ข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาของท่านบนเว็บไซต์แบลคมอร์ส ประเภทเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน ภาษาที่ท่านใช้งานบนเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นซึ่งเชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์แบลคมอร์ส
(ข) แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
 • (1) โดยตรงจากท่าน แบลคมอร์สอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงในกรณีที่ท่านได้ทำการติดต่อแบลคมอร์สผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงผ่านทางเว็บไซต์ของแบลคมอร์ส
 • (2) จากบุคคลภายนอกอื่น ๆ แบลคมอร์สอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากผู้ให้บริการของแบลคมอร์สซึ่งท่านได้ทำการติดต่อด้วย หรือจากร้านค้าต่าง ๆ ที่ท่านได้ทำการซื้อผลิตภัณฑ์

3. วัตถุประสงค์ และฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(ก) แบลคมอร์สทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
วัตถุประสงค์ รายละเอียด
ลงทะเบียนลูกค้าในฐานข้อมูลสมาชิกของแบลคมอร์ส ในกรณีที่ท่านประสงค์จะทำการสมัครเป็นสมาชิกของแบลคมอร์ส แบลคมอร์สจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการตามความประสงค์ของท่านดังกล่าว
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
 • ข้อมูลติดต่อ
ฐานการประมวลผล
 • เพื่อดำเนินการตามคำขอเข้าทำสัญญากับแบลคมอร์ส
 • การปฏิบัติตามสัญญา
การจัดทำฐานข้อมูลลูกค้า แบลคมอร์สอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลลูกค้าของแบลคมอร์ส
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
 • ข้อมูลติดต่อ
ฐานการประมวลผล
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากแบลคมอร์สโดยตรงผ่านช่องท่างต่าง ๆ รวมถึงทางเว็บไซต์แบลคมอร์ส แบลคมอร์สจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของท่าน และการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ท่าน
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
 • ข้อมูลติดต่อ
 • ข้อมูลด้านการเงิน
ฐานการประมวลผล
การปฏิบัติตามสัญญา
การจัดเตรียม และออกเอกสารทางภาษี รวมถึงการยื่นเอกสารภาษีต่อหน่วยงานราชการ เมื่อท่านได้ทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจากแบลคมอร์ส แบลคมอร์สจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำการออกใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงินตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมกับทางแบลคมอร์ส แบลคมอร์สอาจประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อใช้ในการออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
นอกจากนี้ แบลคมอร์สยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการยื่นเอกสารทางภาษีให้แก่กรมสรรพากร
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
 • ข้อมูลติดต่อ
 • ข้อมูลด้านการเงิน
ฐานการประมวลผล
การปฏิบัติตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ทางด้านการตลาด แบลคมอร์สอาจทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับด้านสิทธิประโยชน์ และสิทธิพิเศษ แคมเปญ โปรโมชั่น อีเว้นท์ และข้อมูลด้านการตลาดอื่น ๆ
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
 • ข้อมูลติดต่อ
ฐานการประมวลผล
ความยินยอม
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย แบลคมอร์สอาจมีการจัดกิจกรรมแจกของรางวัล กิจกรรมมอบคูปองส่วนลด กิจกรรมแจกของแถม กิจกรรมสะสมแต้มเพื่อแลกของรางวัล และกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ ให้แก่ลูกค้าเป็นครั้งคราว ในกรณีดังกล่าวข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกประมวลผลเพื่อใช้ในการประเมินคุณสมบัติ และการมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม ส่งมอบรางวัลให้แก่ท่าน ติดตาม และตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขายที่ได้มีมอบให้แก่ท่านโดยร้านค้า และ/หรือแบลคมอร์ส รวมถึงเพื่อป้องกันการฉ้อฉล หรือการกระทำใด ๆ อันเป็นการทุจริต
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
 • ข้อมูลติดต่อ
ฐานการประมวลผล
 • การปฏิบัติตามสัญญา (เช่น กรณีท่านลงทะเบียน หรือสมัครเข้าร่วมกิจกรรม หรือการใช้แต้มแลกของรางวัล เป็นต้น)
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
การดำเนินการเกี่ยวกับข้อสอบถาม และข้อสงสัย ในกรณีที่ท่านมีข้อสอบถาม หรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของแบลคมอร์ส แบลคมอร์สจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อตอบข้อสอบถาม หรือข้อสงสัยใด ๆ ดังกล่าว
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
 • ข้อมูลติดต่อ
ฐานการประมวลผล
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
การดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน ในกรณีที่ข้อร้องเรียนของท่านนั้นเป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือการบริโภคผลิตภัณฑ์ แบลคมอร์สอาจทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
 • ตรวจสอบข้อร้องเรียนของท่าน
 • ติดต่อท่านเพื่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อร้องเรียน และ/หรือแจ้งผลการตรวจสอบเกี่ยวกับข้อร้องเรียนให้ท่านทราบ
 • จัดส่งผลิตภัณฑ์ทดแทนให้แก่ท่าน
 • ในบางกรณี แบลคมอร์สอาจรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกี่ยวกับข้อร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
สำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้ แบลคมอร์สอาจทำการประมวลผลข้อมูลสุขภาพของท่าน เช่น อาการแพ้ หรืออาการหลังจากที่ได้บริโภคผลิตภัณฑ์ของเรา เป็นต้น
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
 • ข้อมูลติดต่อ
 • ข้อมูลสุขภาพ
ฐานการประมวลผล
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ความยินยอมโดยชัดแจ้ง (กรณีที่มีการประมวลผลข้อมูลสุขภาพ)
การใช้งานคุกกี้ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการติดตามอื่น ๆ ในกรณีที่ท่านได้เข้าใช้งานเว็บไซต์แบลคอร์ส แบลคมอร์สจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการระบุตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้
 • เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์แบลคมอร์สได้โดยอย่างสะดวก
 • เพื่อติดตามจำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์แบลคมอร์ส และการใช้งานเว็บไซต์แบลคมอร์สโดยผู้ใช้งาน
 • เพื่อติดตามการเข้าร่วมการแข่งขันผ่านช่องทางออนไลน์ที่แบลคมอร์สอาจจัดให้มีขึ้น
โปรดอ่าน ข้อ 6 คุกกี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้โดยแบลคมอร์ส
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์
ฐานการประมวลผล
 • ความยินยอม
การปฏิบัติตามกฎหมาย แบลคมอร์สอาจทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ/หรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับ เช่น การดำเนินการตามคำร้องขอใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นต้น รวมถึงการประมวลผลเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาล เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐ และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจ
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
 • ข้อมูลติดต่อ
 • ข้อมูลด้านการเงิน
 • ข้อมูลสุขภาพ
 • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์
ฐานการประมวลผล
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ความยินยอมโดยชัดแจ้ง (กรณีข้อมูลสุขภาพ ซึ่งอาจมิได้มีกฎหมายกำหนดให้ทำการประมวลผล)
(ข) ในบางกรณี แบลคมอร์สอาจทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในกรณีที่มีความจำเป็นสำหรับการก่อตั้ง ปฏิบัติตาม ใช้ หรือปกป้องสิทธิเรียกร้องที่แบลคมอร์สมีตามกฎหมาย
(ค) แบลคมอร์สอาจทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้ หรือกำหนดให้กระทำ ทั้งนี้ แบลคมอร์สจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหากต้องมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีดังกล่าว
(ง) ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา หรือการดำเนินการตามคำขอของท่านเพื่อเข้าทำสัญญา หากท่านมิได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่แบลคมอร์สในกรณีดังกล่าว แบลคมอร์สอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้ และ/หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาของแบลคมอร์สได้ เช่น ไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่าน ไม่สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ท่านได้ หรือไม่สามารถให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ เป็นต้น
(จ) ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หากท่านมิได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่แบลคมอร์สในกรณีดังกล่าว แบลคมอร์สอาจไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ และแบลคมอร์ส และ/หรือท่านอาจถือได้ว่าได้กระทำการอันเป็นการไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับ เช่น ในกรณีของการออกเอกสารทางภาษีให้แก่ท่าน เป็นต้น
4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก
แบลคมอร์สอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่น ดังนี้
(ก) แบลคมอร์สอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่บริษัทในเครือ หรือสำนักงานระดับภูมิภาคที่ซึ่งตั้งอยู่นอกประเทศไทย
(ข) แบลคมอร์สอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการของแบลคมอร์ส เช่น ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์ ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ผู้ให้บริการด้านการรับชำระเงิน สำนักงานบัญชี ผู้ตรวจสอบ และที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย เป็นต้น และอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ร้านค้า หรือตัวแทนจำหน่ายต่าง ๆ ซึ่งได้รับอำนาจให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของแบลคมอร์ส
(ค) แบลคมอร์สอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับได้กำหนดไว้ หรือเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานผู้มีอำนาจ หน่วยงานของรัฐ และ/หรือศาล ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นต้น
(ง) แบลคมอร์สอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิความเป็นเจ้าของของแบลคมอร์ส หรือสินทรัพย์ หรือทรัพย์สินใด ๆ ของแบลคมอร์ส เช่น การควบรวมกิจการ เป็นต้น
5. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
แบลคมอร์สอาจทำการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทในเครือ และสำนักงานระดับภูมิภาคที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย ซึ่งรวมถึงประเทศออสเตรเลีย และประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ ประเทศปลายทางที่รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้นอาจมิได้มีมาตรการ หรือมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่านออกนอกประเทศไทย แบลคมอร์สจะดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าวนั้นจะเป็นไปด้วยความระมัดระวังตามสมควร และมีความปลอดภัยที่เหมาะสมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกจากนี้ แบลคมอร์สจะกำหนดให้บุคคลภายนอกที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจัดให้มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดไว้เป็นอย่างน้อย
6. การใช้งานคุกกี้
คุกกี้ คือ ไฟล์ขนาดเล็กซึ่งใช้ในการจัดเก็บข้อมูลโดยการบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องมืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ท่านได้ใช้งาน เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต เป็นต้น แบลคมอร์สใช้งานคุกกี้ และ/หรือเทคโนโลยีในการติดตามอื่น ๆ (รวมเรียกว่า “คุกกี้”) นอกจากนี้ แบลคมอร์สยังใช้งานคุกกี้เพื่อติดตามจำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์แบลคมอร์ส และการใช้งานเว็บไซต์แบลคมอร์สโดยผู้ใช้งานดังกล่าว ทั้งนี้ ในบางกรณี แบลคมอร์สอาจใช้งานคุกกี้เพื่อติดตามการเข้าร่วมการแข่งขันผ่านช่องทางออนไลน์ที่แบลคมอร์สอาจจัดให้มีขึ้น
ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้ ทั้งนี้ หากท่านปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของแบลคมอร์สได้ไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วน
7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
(ก) แบลคมอร์สจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้ตลอดระยะเวลาของสัญญา หรือตลอดระยะเวลาที่ได้มีการติดต่อสื่อสารกัน และจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นระยะเวลาต่อไปอีก 10 (สิบ) ปี หลังจากความสัมพันธ์ตามสัญญาสิ้นสุดลง หรือหลังจากที่ท่านได้มีการติดต่อสื่อสารกับแบลคมอร์สเป็นครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณี เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะได้กำหนดไว้เป็นอื่น
(ข) กรณีที่ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย แบลคมอร์สจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 (ห้า) ปี นับจากวันที่ท่านได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะได้กำหนดไว้เป็นอื่น
8. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
โดยเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อจำกัดภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้
(ก) ขอเข้าถึง และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และร้องขอให้ทำการเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
(ข) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่ใช้งานได้โดยทั่วไป หรือสามารถอ่านได้ด้วยอุปกรณ์ (หากมี) รวมถึงขอให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น
(ค) ขอให้ดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
(ง) คัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(จ) ขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(ฉ) ขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง เป็นปัจจุบัน หรือสมบูรณ์ และ
(ช) ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นอาศัยฐานความยินยอม ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้
9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ฉบับนี้
แบลคมอร์สอาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ฉบับนี้เป็นครั้งคราวเมื่อจำเป็น หรือเมื่อกฎหมายที่ใช้บังคับได้กำหนด โดยแบลคมอร์สจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ดังกล่าวผ่านทางเวบไซต์แบลคมอร์ส หรือช่องทางติดต่ออื่นๆ ที่ท่านได้ให้ไว้ ทั้งนี้ ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงใด ๆ นั้นกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดให้ได้รับความยินยอม เราจะทำการขอความยินยอมจากท่านก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ โปรดอ้างอิงถึงวันที่ท้ายนโยบายฯ ฉบับนี้ เพื่อให้ทราบถึงวันที่ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ครั้งล่าสุด
10. ติดต่อเรา
ในกรณีที่ท่านประสงค์ที่จะร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการ หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยแบลคอร์ส ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ อย่างไรก็ตาม หากเป็นไปได้ แบลคมอร์สอยากให้ท่านทำการติดต่อกับแบลคมอร์สเพื่อทำการแก้ไขปัญหา หรือข้อร้องเรียนใด ๆ ของท่านก่อนที่ท่านจะร้องเรียนต่อหน่วยงานดังกล่าว
ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านประสงค์จะร้องเรียน มีข้อสอบถาม หรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือประสงค์จะใช้สิทธิใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อเราที่
บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด
อีเมล์ [email protected]
หรือท่านอาจติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
อีเมล์ [email protected]
ปรับปรุงล่าสุด [20/5/65]