นโยบายการให้ความยินยอม

หน้าหลัก / นโยบายการให้ความยินยอม
ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจ และรับทราบข้อความทั้งหลายในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า ฉบับลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 (“นโยบายฯ”) ของบริษัท แบลคมอร์ส จำกัด (“แบลคมอร์ส) แล้ว และรับทราบว่าแบลคมอร์สจะทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และประมวลผล (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พระราชบัญญัติฯ”) ด้วยการนี้ ข้าพเจ้าจึงขอให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ดังนี้
  • ข้าพเจ้ายินยอมให้แบลคมอร์สทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับด้านสิทธิประโยชน์ สิทธิพิเศษ แคมเปญ โปรโมชั่น อีเว้นท์ และข้อมูลด้านการตลาดอื่น ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฯ
  • ข้าพเจ้ายินยอมให้แบลคมอร์สเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจของแบลคมอร์ส (“พันธมิตรทางธุรกิจ”) อันได้แก่ ชื่อ, นามสกุล, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, เพศ, สถานะภาพสมรส, อาชีพ เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับด้านสิทธิประโยชน์ สิทธิพิเศษ แคมเปญ โปรโมชั่น อีเว้นท์ และข้อมูลด้านการตลาดอื่น ๆ ให้แก่ข้าพเจ้าโดยพันธมิตรทางธุรกิจ
  • ข้าพเจ้าเข้าใจ และรับทราบว่าแบลคมอร์สอาจจำเป็นที่จะต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าออกนอกประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการว่าจ้างตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฯ ซึ่งประเทศปลายทางอาจมิได้มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยที่มีผลใช้บังคับได้กำหนดไว้ ดังนั้น ในกรณีที่การโอนดังกล่าวต้องอาศัยฐานความยินยอม ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมแก่แบลคมอร์สในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
ประเทศไทยที่มีผลใช้บังคับได้กำหนดไว้ ดังนั้น ในกรณีที่การโอนดังกล่าวต้องอาศัยฐานความยินยอม ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมแก่แบลคมอร์สในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว