ติดต่อเรา

blackmores

บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด
ชั้น 21 เอ อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2203 7900
โทรสาร: 0 2248 8293

mail
customercareline@blackmores.co.th
hr.recruitment@blackmores.co.th